Գլխավոր
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ

Հանդիսանալով Հայաստանի ապահովագրական շուկա բրոքերային ծառայություններ ներմուծողը՝ «Փրայմ»-ը ընդլայնում և կատարելագործում է Ապահովադրի ռիսկերի կառավարմանը ուղղված իր ծառայությունները ավելի քան 20 տարի:

Մեր առաքելությունը


Ապահովել`

Մեր Մասին

Ընկերությունը հիմնադրվել է երկու ֆիզիկական անձանց կողմից և 1997 թվականի փետրվարի 10-ին ստանալով ՀՀ Ֆինանսների նախարարության «Ապահովագրական (Բրոքերային) միջնորդային գործունեության իրականացման» ԱՄԳ թիվ 0001 լիցենզիա, վերալիցենզավորվելով, որպես ապահովագրական

Ընկերության գործունեությունը վերալիցենզավորվել է`

04 փետրվար, 2000թ. ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից

18 մարտ, 2003թ. ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից

29 հունվար, 2008թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

09 սեպտեմբեր, 2014թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

Ընկերությունը գրանցված է ՀՀ ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի կողմից, գրանցման թիվ 273 11001758, գրանցման վկայական 01Ա N 032261:

Ծառայություններ«Փրայմ»-ի հետ համագործակցությունը Ձեզ հնարավորություն կընձեռի`

Հետադարձ Կապ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0019, Պռոշյան 2/1, 19 տարածք
Փոստային հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0009, փոստարկղ թիվ 1
Հեռ.` + 374 10 52 64 18 - 16
Ֆաքս` + 374 10 52 64 41 - 18
Էլ. փոստ` prime@prime-insurance.com
Աշխատանքային ժամեր` 9:30 - 18:30Ապահովագրական բրոքերային ծառայությունների մատուցման հարցով + 374 10 52 64 31 - 11
Անձնական ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 14
Գույքի ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 13
Պատասխանատվության ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 16
Բեռների ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 15
Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 14 / 13
Վճարումներ և փոխադարձ հաշվարկներ + 374 10 52 64 18 - 12
Հարցեր
1.Ովքե՟ր կարող են մասնակցել ապահովագրության իրականացման գործընթացին:>

- ապահովագրողներ` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձինք:
- ապահովադիրներ` ապահովագրության պայմանագրի այն կողմը, որին կամ որի մատնանշված անձին (շահառու) ապահովագրողը պարտավորվում է հատուցել ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու արդյունքում պատճառված վնասը կամ դրա մի մասը կամ տրամադրել որոշակի գումար պայմանագրով նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու ուժով` ըստ ապահովագրության պայմանագրի պայմանների:
- ապահովագրական բրոքեր` ՀՀ տարածքում ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիա ունեցող առևտրային կազմակերպություն, որն իրականացնում է ապահովագրական միջնորդային գործունեություն` անձի կողմից ապահովադրի, իսկ վերաապահովագրության դեպքում` ապահովագրական ընկերության անունից և հաշվին:
- ապահովագրական գործակալ` ՀՀ տարածքում ապահովագրական գործակալի գործունեություն իրականացնելու համար Կենտրոնական բանկի ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառված անձ, որն իրականացնում է ապահովագրական միջնորդային գործունեություն` անձի կողմից մեկ կամ մի քանի ապահովագրական և/կամ վերաապահովագրական ընկերությունների անունից և հաշվին:


2.Ինչպե՟ս է իրականացվում ապահովագրության գործընթացը:
- ապահովագրողի ընտրություն և նրան ապահովագրության օբյեկտի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկությունների տրամադրում (անհրաժեշտության դեպքում բրոքերի օգնությամբ),
- ապահովագրության պայմանների, մասնավորապես` ապահովագրական ռիսկերի ցանկի, բացառությունների և հատուցման պայմանների համաձայնեցում,
- ապահովագրության պայմանագրի կնքում,
- բրոքերի կողմից ապահովագրության պայմանագրի սպասարկում` ներառյալ հայցերի կարգավորումը:

Ապահովագրական ընկերության ընտրությունն արդյունավետ կլինի կատարել ապահովագրական շուկայից իրազեկ մասնագետի օգնությամբ:


3. Ինչպե՟ս է որոշվում ապահովագրավճարի գումարը:

- ապահովագրավճարը որոշվում է ընտրված ապահովագրական սակագնի և ապահովագրական գումարի հիման վրա,
- ապահովագրության պայմանագրի հուսալիությունը չի գնահատվում բարձր կամ ցածր ապահովագրավճարով, քանի որ ապահովագրության մեջ չկան բարձր կամ ցածր սակագներ, այլ կան ընտրված ռիսկերին համապատասխան սակագներ: Օրինակ` ավտոմեքենայի ապահովագրության պայմանագրում առևանգումը, գողությունը բացառելու դեպքում ապահովագրավճարը կարելի է նվազեցնել մինչև 50%:


4.Ո՟ր դեպքերում է տրամադրվում ապահովագրական հատուցում:
Այն դեպքերում, երբ պատահարը կրում է պատահական բնույթ, և ապահովադրի կողմից չէր կարող կանխվել, ապահովագրական հատուցում է տրամադրվում, եթե պայմանագրում նման դեպքը նշված չէ բացառությունների ցանկում:


5.Ապահովագրություն “բոլոր ռիսկերից” (“All risks”): Ի՟նչ է սա նշանակում:
“Բոլոր ռիսկերից” ենթադրում է ապահովագրական հատուցում ռիսկերի համեմատաբար ավելի լայն շրջանակի համար, սակայն դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հատուցվում են բոլոր պատահարները, քանի որ “բոլոր ռիսկերից” ապահովագրությունը նույնպես ունի բացառություններ:


ԲԱՌԱՐԱՆ

ապահովագրություն – օրենսդրությամբ և ապահովագրական պայմանագրով սահմանված կարգով ապահովագրական պատահարների տեղի ունենալու հետ կապված ապահովադիրների կամ պայմանագրով նախատեսված այլ անձանց անձնական և գույքային շահերի պաշտպանության նպատակով ապահովագրողի և ապահովադրի միջև հաստատված հարաբերություն` ապահովադիրների կողմից վճարվող ապահովագրավճարներից ապահովագրողների ձևավորած ապահովագրական պահուստների հաշվին:
ապահովագրող, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերություն – ապահովագրական գործունեություն իրականացնող մասնագիտացված բաժնետիրական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, որը որոշակի վճարի դիմաց իր վրա է վերցնում ապահովադրի ռիսկի նյութական հետևանքները և ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում ապահովադրին/ շահառուին հատուցում է վնասը կամ վճարում ապահովագրական գումարը:
ապահովադիր – ապահովագրողների հետ ապահովագրության պայմանագիր կնքած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ:
ապահովագրական բրոքեր – ապահովադրի հանձնարարությամբ և նրա անունից ապահովագրական միջնորդային գործունեություն իրականացնող մասնագիտացված բաժնետիրական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն:
ապահովագրական գործակալ` ՀՀ տարածքում ապահովագրական գործակալի գործունեություն իրականացնելու համար Կենտրոնական բանկի ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառված անձ, որն իրականացնում է ապահովագրական միջնորդային գործունեություն` անձի կողմից մեկ կամ մի քանի ապահովագրական և/կամ վերաապահովագրական ընկերությունների անունից և հաշվին:
ակտուար` օրենքով սահմանված համապատասխան որակավորում ունեցող անձ, որը մաթեմատիկական, վիճակագրական և այլ մեթոդների կիրառմամբ գնահատում է որոշակի իրադարձությունների տեղի ունենալու հավանականությունը և հաշվարկում է ապահովագրական սակագների, ապահովագրավճարների, ապահովագրական գումարի, տեխնիկական պահուստների, կենսաթոշակի, անուիտետների և այլ նմանատիպ ցուցանիշների չափերը:
ապահովագրության օբյեկտ – ապահովագրության ենթակա օրենսդրությանը չհակասող անձնական և գույքային շահ:
ապահովագրության պայմանագիր – ապահովագրողի և ապահովադրի միջև առաջացող հարաբերությունները կարգավորող և նրանց միջև կնքվող գրավոր համաձայնություն, ըստ որի սահմանված ժամկետում ապահովադրի կողմից վճարվող ապահովագրավճարների դիմաց ապահովագրողը պարտավորվում է ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում կատարել ապահովագրական հատուցում կամ վճարել ապահովագրական գումար ապահովադրին կամ այն անձին, որի օգտին կնքվել է պայմանագիրը:
ապահովագրական ռիսկ – պատահարի (դեպքի) տեղի ունենալու և (կամ) վնաս հասցնելու հավանականություն, որի հետ կապված իրականացվում է ապահովագրությունը:
ապահովագրական գումար, ինչպես նաև ապահովագրական ծածկույթ – կամավոր ապահովագրության դեպքում` ապահովադրի և ապահովագրողի համաձայնությամբ որոշված, իսկ պարտադիր ապահովագրության դեպքում` օրենքով սահմանված դրամական արտահայտությամբ գումար, որի սահմաններում ապահովագրվում է ապահովագրության օբյեկտը:
ապահովագրավճար – ապահովագրության համար նախատեսվող գումար, որն ապահովադիրը կամավոր ապահովագրության դեպքում` ապահովագրության պայմանագրի, իսկ պարտադիր ապահովագրության դեպքում, օրենքի համաձայն, պարտավոր է մուծել ապահովագրողին:
ապահովագրական սակագին – սահմանված ապահովագրական գումարի նկատմամբ ապահովագրավճարի դրույքաչափ, որը կամավոր ապահովագրության տեսակների համար որոշվում է ապահովագրողի կողմից, իսկ պարտադիր ապահովագրության տեսակների համար սահմանվում է օրենքով:
ապահովագրական հատուցում – դրամական արտահայտությամբ գումար, որն ապահովագրողը գույքային ապահովագրության պայմանագրով, ապահովագրական գումարի սահմաններում, պարտավորվում է վճարել ապահովադրին կամ շահառուին` պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական պատահարի հետևանքով առաջացած փաստացի վնասների կամ կորուստների դիմաց:
ապահովագրական գաղտնիք - ապահովագրական գործունեության ընթացքում ապահովադրի, ապահովագրված անձի կամ շահառուի վերաբերյալ ապահովագրողին, վերաապահովագրողին, ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի հայտնի դարձած ապահովադրի, ապահովագրված անձի կամ շահառուի առևտրային գաղտնիքը կամ այլ տեղեկություն, որն ապահովադիրը կամ ապահովագրված անձը մտադիր են եղել գաղտնի պահել, և ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները կամ միջնորդը տեղյակ է կամ պարտավոր էր տեղյակ լինել այդ մտադրության վերաբերյալ:
Նորություններ

- 2011 թվականի հունվարի 25-ին վերակնքվել է «Էյս Ապահովագրական Ընկերություն» ՓԲԸ-ի հետ փոխադրվող գույքի (բեռների) համամասնական վերաապահովագրության գլխավոր պայմանագիրը:

Մինչ այդ գործող պայմանագրով 2010թ.-ի ընթացքում Հայաստանի յոթ ապահովագրական ընկերություններ «Էյս»-ի միջոցով վերաապահովագրել են 722 բեռ:

«Ապահովագրկան գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողներին չարգելված համարելու չափանիշները» թիվ 3/02 կանոնակարգի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի խորհրդի կողմից թիվ 328-Ն որոշմամբ կատարված փոփոխության համաձայ

- «Ալլիանց» ԱՓԲԸ-ի և «Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս» ՍՊԸ-ի միջև ստորագրված համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի հինգ ապահովագրական ընկերություններ “Ալլիանց”-ին վերաապահովագրության են փոխանցել գույքի, քաղաքացիական և մասն

«Ապահովագրկան գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողներին չարգելված համարելու չափանիշները» թիվ 3/02 կանոնակարգի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի խորհրդի կողմից թիվ 328-Ն որոշմամբ կատարված փոփոխության համաձայ

- «Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս»-ը, շվեյցարական “Փարթներ Ռեինշուրանս Եվրոպա” վերաապահովագրական ընկերությունը և Հայաստանի երեք ապահովագրական ընկերություններ ստորագրել են Ավտոտրանսպորտային միջոցների օբլիգատոր համամասնական վերաապահովագրության պայմանագրեր 2011 թվա

Բաժնետերեր և Ներդրողներ

«Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս»-ը սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն է, որը չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում: Ունի նշանակալից մասնակցություն ունեցող երկու մասնակից, որոնք իրավունք ունեն առանց սահմանափակման ստանալու ընկերության ֆինանսա-տնտեսական գործունեությանը վերաբերող ամողջական և սպառիչ տեղեկություններ:

Ընկերությունը ՀՀ Կենտրոնական Բանկի խորհդի որոշումով հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրատարակումը» թիվ 8/03 Կանոնակարգի 4-րդ գլխի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն նպատակահարմար  չի գտնում հրապարակել Կանոնակարգով սահմանված տեղեկությունները իր կայքում:

Հաշվետվություններ
Ընթացիկ Տարի. 2016

Կարգավորում

«Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս» ՍՊԸ-ի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորող հիմնական օրենքներն ու իրավական ակտերը բերված են ստորև.

Հայաստանի հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվություն պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքը:

Կանոնակարգ 3/01 – «Ապահովագրական և ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը, ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը, ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ապահովագրական ընկերության գործունեության գործարար ծրագրի ձևը, ներկայացման կարգը և ժամկետները, ապահովագրական ընկերության և ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների և պատասխանատու անձանց որակավորումը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարներին, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը, ապահովագրական ընկերության ղեկավարների, ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» (ԿԲ խորհրդի 30.10.2007թ. թիվ 344-Ն որոշում)

Կանոնակարգ 3/05 – «Վերաապահովագրողներին չարգելված և հուսալի համարելու չափանիշները» (ԿԲ խորհրդի 18.09.2007թ. թիվ 294-Ն որոշում)

Կանոնակարգ 8/03 - «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» (ԿԲ խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 166-Ն որոշում)

«Ապահովագրական բրոքերների հաշվետվությունների ձևը, տեղեկատվության կազմը և ներկայացման կարգն ու ժամկետները»

Նշված իրավական ակտերի հղումները կարող եք գտնել ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում` www.cba.am *:


* Մեր ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այդտեղ տեղադրված գովազդների համար, և մեր ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

Հաճախորդի Իրավունքները

Բողոք-պահանջները կարգավորող ներքին իրավական ակտեր:

Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր:

Մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել հետևյալ հեռախոսահամարներով`
+ 374 10 52 64 31 կամ + 374 10 52 64 18Հետադարձ կապի այլ տարբերակների համար այցելեք մեր կայքի համապատասխան բաժին:

Ֆիզիկական անձ հանդիսացող ապահովադիրը կամ ապահովագրական խորհրդատվություն ստացած անձը հնարավորություն ունի ներկայացնելու ընկերության և իրենց միջև կնքված գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։

Ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակը գտնվում է հետևյալ հասսցեում` 375010 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոն, 4-րդ հարկ, 411 սենյակ:

Հաշտարարի գրասենյակ կարելի է զանգահարել +374 10 58 23 22 կամ +374 10 58 23 21 հեռախոսահամարներով, գրել info@fsm.am էլեկտրոնային հասցեով:

Գրասենյակի աշխատանքային ժամերը` 9.00-18.00, ընմիջում` 13.00-14.00:

Financial system mediator

Ֆիզիկական անձ հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու ընկերության և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին*։

Ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակը գտնվում է հետևյալ հասցեում` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացի 15, Էլիտ Պլազա, 7-րդ հարկ:Հաշտարարի գրասենյակ կարելի է զանգահարել +374 (060) 70 11 11 հեռախոսահամարով, գրել info@fsm.am էլեկտրոնային հասցեով:

Գրասենյակի աշխատանքային ժամերը` 9.00-18.00, ընդմիջում` 13.00-14.00:

* Մեր ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այդտեղ տեղադրված գովազդների համար, և մեր ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: